این ضیافت افطار در فضایی صمیمی در کارخانه با حضور همکارانمون از واحد های مختلف برگزار شد. همچنین این اولین مراسم و رویدادی بود که در "بام زعفران" کارخانه اجرا شد.