• واحد نمونه ملی کشوری توسط سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1402
 • اخذ جایزه ملی کیفیت ایران توسط سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1402
 • مدیر کنترل و کیفیت نمونه ملی توسط سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1402
 • واحد نمونه یونسکو توسط دانشگاه علوم پزشکی و یونسکو در سال 1402
 • واحد پیشرو تحقیق و توسعه توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت و انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی در سال 1402
 • واحد نمونه اداره کل استاندارد خراسان رضوی در سال 1402
 • واحد نمونه تولیدی برتر توسط خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران در سال 1402
 • واحد نمونه صادرات از طرف جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سال 1402
 • برند برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال 1402
 • واحد نمونه خانه صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی در سال 1402
 • واحد نمونه صنفی برتر توسط اتاق اصناف مشهد در سال 1402
 • واحد نمونه برندینگ در سال 1402
 • واحد نمونه صنعتی استان توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سال 1402

 • واحد نمونه اداره کل استاندارد خراسان رضوی در سال 1401
 • مدیر کنترل و کیفیت نمونه اداره کل استاندارد خراسان رضوی در سال 1401
 • واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1401
 • واحد ارزش آفرین ملی و خدمات برتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1401
 • واحد نمونه تحقیق و توسعه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سال 1401
 • برند برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال 1401
 • واحد نمونه توسط خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در جشنواره تولید ملی افتخار ملی در سال 1401
 • واحد نمونه در محور فعالیت های قابل توجه عام المنفعه در حوزه مسئولیت های اجتماعی توسط دانشگاه صنعت و معدن در سال 1401
 • واحد نمونه سلامت سازمانی با رویکرد مسئولیت اجتماعی مدیران در سال 1401
 • واحد نمونه مسئولیت اجتماعی و پایه ای بنگاه های اقتصادی در سال 1401
 • مدیر پیشرو و واحد مشتری مداری در سال 1401
 • واحد نمونه برندینگ در سال 1401
 • انتخاب کارگر نمونه (آقای پورحسین) توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سال 1401

 • مدیر و برند برگزیده ملی در جشنواره فجر مدیریت ایران توسط وزارت صمت و دانشگاه صنایع و معادن ایران در سال 1400
 • واحد نمونه اداره کل استاندارد خراسان رضوی در سال 1400
 • برند برگزیده در همایش منتخبین برندهای صنعت، معدن و تجارت در سال 1400
 • برند برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال 1400
 • واحد ارزش آفرین ملی و خدمات برتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400
 • مدیر پیشرو و واحد مشتری مداری در سال 1400
 • کار آفرین برتر جوان کشور در سال 1400
 • واحد نمونه برندینگ در سال 1400
 • انتخاب کارگر نمونه (آقای کوکبی) توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سال 1400

 • واحد نمونه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سال 1399
 • واحد نمونه اداره کل استاندارد خراسان رضوی در سال 1399
 • مدیر کنترل و کیفیت نمونه اداره کل استاندارد خراسان رضوی در سال 1399
 • تولیدکننده برتر جوان کشور در سال 1399
 • واحد نمونه سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در سال 1399
 • کارآفرین نمونه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سال 1399
 • کارآفرین اشتغال زای کشور در جشنواره تکریم از کارآفرینان در سال 1399
 • واحد برتر تولیدی گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها در سال 1399
 • انتخاب کارگر نمونه (خانم شایسته) توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سال 1399
 • واحد نمونه برندینگ در سال 1399

 • واحد نمونه اداره کل استاندارد خراسان رضوی در سال 1398
 • واحد نمونه سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در سال 1398
 • واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1398
 • واحد نمونه صنفی برتر توسط اتاق اصناف مشهد در سال 1398
 • مدیر بنگاه برتر اقتصاد ایران در سال 1398
 • واحد نمونه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سال 1398
 • صنعتگر نمونه جوان کشور در سال 1398
 • تولیدکننده برتر جوان کشور در سال 1398
 • کارآفرین نمونه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سال 1398
 • واحد نمونه برندینگ در سال 1398
 • کارآفرین خیر و نیکوکار برگزیده کشور به انتخاب سازمان بهزیستی در سال 1398

 • واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397
 • واحد نمونه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سال 1397
 • واحد نمونه صنفی برتر توسط اتاق اصناف مشهد در سال 1397
 • مدیر بنگاه برتر اقتصاد ایران در سال 1397
 • کارآفرین برتر جوان کشور در سال 1397

 • واحد نمونه صنفی برتر توسط اتاق اصناف مشهد در سال 1396