این دیدار با هدف تعامل و هم افزایی بیشتر دو مجموعه برای پیشبرد اهداف مشترک انجام شد.آقای حمید محمدی با اشاره به ظرفیت‌های دو مجموعه به راهکار‌هایی برای همکاری بیشتر اشاره کردند.در این دیدار آقای کیوان محیط مافی مدیر عامل دیجی نکست نیز حضور داشت و در مورد پتانسیل‌های شهر مشهد بخصوص وجود استعداد‌های درخشان در زمینه تکنولوژی‌ها جدید گفت‌وگوی مفیدی صورت گرفت.