انتخاب شرکت زعفران مصطفوی بعنوان واحد پیشرو تحقیق و توسعه توسط سازمان وخانه ی صنعت ومعدن تجارت ومرکز تحقیق وتوسعه خراسان رضوی وازسرکارخانم مهندس سحرذکائیان بعنوان مدیر تحقیق و توسعه نمونه استان تقدیرو تجلیل به عمل آمد .