شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان باری دیگر موفق به کسب عنوان پرافتخار واحد تولیدی نمونه استان در سال ???? و همچنین کسب مقام مدیر کنترل کیفیت نمونه استان از طرف اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی گردید.