شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان باافتخار بعنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استان خراسان رضوی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در آبان ماه سال 1401 انتخاب گردید.