شرکت زعفران مصطفوی با حضور در اجلاس سراسری پیشگامان صنعت و اقتصاد ملی از سوی مجمع مدیران ایران به عنوان واحد نمونه صنعت و اقتصاد ملی سال 1401 انتخاب گردید.