شرکت زعفران مصطفوی از سوی دبیرخانه دائمی همایش برندینگ تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری خراسان رضوی به عنوان برند برتر سال 1400 انتخاب گردید.