اعطای لوح زرین به شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان به عنوان مدیر پیشرو و واحد مشتری مداری در دومین جشنواره ی سراسری 100 واحد مشتری مداری سال 1400