شرکت زعفران مصطفوی در سومین اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت و اقتصاد از طرف مجمع مدیران ایران و سازمان بین المللی برند و وزارت صمت به عنوان چهره نامی صنعت و اقتصاد سال 1400 معرفی گردید.