شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان در هجدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی، بر اساس رای داوران به عنوان واحد برگزیده انتخاب شده است و تندیس و لوح سپاس جشنواره را دریافت نموده است.