همزمان با گردهمایی بزرگ تولیدکنندگان صنایع غذایی و بهداشتی خراسان یادمان یازدهمین همایش روز جهانی غذا، زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه معاونت غذا و داروی خراسان رضوی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.