مدیر تحقیق و توسعه زعفران مصطفوی از بازدید اعضای هیأت علمی و مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی از مجموعه زعفران مصطفوی خبر داد. به گزارش تحقیق و توسعه زعفران مصطفوی این شركت در راستای تقویت بیشتر ارتباط صنعت با دانشگاه ، اقدام به برگزاری چندین نشست تخصصی با گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی نموده است . وی افزود : همكاری این دو بخش موجب پیشرفت صنعت خواهـد شد و واحدهـای کشاورزی ،تولیـدی و صنعتی نیز با دانش و علوم روز صنعت آشنـا می شوند و نزدیك بودن هرچه بیشتر مراكز علمی و دانشگاهی با بخش تولید و صنعت موجب تربیت نیروهای متخصص و كارآمد و زمینه ساز رشد و توسعه تولید زعفران استان خواهد شد . ایشان همچنین اعلام کرد : در این نشست در خصوص گسترش همکاریهای فی مابین و زمینه راه اندازی گروه تحقیق و توسعه تخصصی با همکاری مجموعه زعفران مصطفوی و گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی بحث و تبادل نظر شد. در پایان مدیریت محترم عامل زعفران مصطفوی اعلام داشت : این مجموعه آمادگی لازم جهت تاسیس شرکت دانش بنیان و تخصصی در زمینه زعفران در کشور را دارد.