معرفی زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 97

   نوشته شده در تاریخ: 1399/01/01


در روز صنعت و معدن طی مراسمی با حضور وزیر محترم کار جناب آقای دکتر ربیعی و استاندار محترم جناب مهندس رشیدیان، شهردار محترم مشهد، رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران و دیگر مسئولین از زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 97 تقدیر به عمل آمد.