زعفران مصطفوی


استاندارد ها و آئین کار زعفران در ایران

استاندارد ها و آئین کار زعفران در ایران

     نوشته شده در تاریخ : 1398/04/15


استاندارد ها و آئین کار زعفران در ایران


تضمین کننده کیفیت محصول زعفران رعایت استانداردهای مربوطه می باشد. در مورد زعفران که برای وزن کم بهای زیاد پرداخت می شود، رعایت استاندارد های مربوطه ضروری می باشد. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد زیر را تدوین نموده است. در سطح جهانی نیز استاندارد هایی موجود است.

صنعتی ایران، استاندارد زیر را تدوین نموده است. در سطح جهانی نیز استاندارد هایی موجود است. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری و روش های آزمون زعفران می باشد و در مورد زعفران هایی کاربرد دارد که به اشکال رشته های بریده یا پودر (گرد) باشند. در این استاندارد پس از تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته، ویژگی های مورد نیاز زعفران تعیین شده است و به شماره 1-259 استاندارد ملی ایران با عنوان "زعفران،ویژگی ها" توسط موسسه استاندارد صنعتی ایران منتشر گردیده است.

روش های آزمون زعفران : هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های مناسب آزمون زعفران است که از گلهای گیاه زعفران بدست می آید و در مورد زعفران رشته ای بریده و گرد زعفران کاربرد دارد. در این استاندارد علاوه بر ارائه و تشریح آزمون های عمومی زعفران نظیر اندازه گیری میزان رطوبت و مواد فرار، خاکستر و خاکستر نامحلول در اسید، شناسایی زعفران، آزمون میکروسکوپی گرد زعفران، روش اندازه گیری ویژگی های اصلی زعفران (پیکروکروسین، سافرانال و کروسین) به روش اسپکتوفتومتری شرح داده شده است. این استاندارد با عنوان زعفران- روشهای آزمون با شماره 2-259 توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منتشر گردیده است.

ویژگی های میکروبی و روشهای آزمون زعفران: این استاندارد در مورد ویژگی های میکروبی زعفران جهت مصارف داخلی و صادرات به صورت های رشته ای کامل و رشته ای بریده و پودر زعفران کاربرد دارد. با توجه به مراحل مختلف تولید زعفران از جملع برداشت و جمع آوری گلها در مزارع،حمل و نقل گل، جداسازی کلاله ها، خشک کردن،آماده سازی و بسته بندی نهایی که عمدتا با دست انجام می گیرد ، انجام آزمون های میکروبی در زعفران ضروری بوده و کنترل و دقت بیشتری را جهت جلوگیری از آلودگی های میکروبی اولیه و ثانویه فراهم می آورد.

آیین کار برداشت و فرآوری زعفران: هدف از نگارش این آئین کار، تدوین روش مناسب برداشت و آماده سازی زعفران می باشد. این آیین کار پس از ارائه تعاریف و اصطلاحات لازم، مراحل برداشت و فرآوری زعفران شامل برداشت، فرد جمع کننده، جابجایی و ترابری گل، جداسازی کلاله و خشک کردن و نگهداری زعفران را به طریق مطلوب ارائه نموده است. این آیین کار توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منتشر گردیده است.