زعفران مصطفوی


انتخاب زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه خراسان رضوی

انتخاب زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه خراسان رضوی

     نوشته شده در تاریخ : 1397/10/06


انتخاب زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه خراسان رضوی


هرساله در روز جهانی غذا حدود هزار کارخانه تولیدی از جنبه های مختلف همچون تداوم کیفیت و PRPs مورد ارزیابی قرار می گیرند که زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه سازمان غذا و دارو خراسان رضوی انتخاب شد و در باشگاه تولیدکنندگان برتر قرار گرفت.