زعفران مصطفوی


دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان

دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان

     نوشته شده در تاریخ : 1397/09/19


دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان


جناب آقای سید احسان مصطفوی نژاد رئیس هیئت مدیره زعفران مصطفوی به عنوان مدیر جوان و تولید کننده برتر سال 97 با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب اقای دکتر رحمانی و همچنین وزرای دوره های پیشین انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.