عسل مغزدار زعفران 320 گرمی


1,628,000

  |  

1,258,000

  ریال

عسل مغز و زعفران 550 گرمی


2,175,000

  |  

1,686,000

  ریال

عسل و زعفران 350 گرم


875,000

  |  

673,000

  ریال

عسل و زعفران 600 گرم


1,273,000

  |  

983,000

  ریال