پک هدیه اصیل کوچک


1,250,000

  |  

895,000

  ریال

پک هدیه اصیل بزرگ


1,715,000

  |  

1,266,000

  ریال

سوغات طرح ارمغان


585,800

  |  

570,000

  ریال

سوغات طرح نفیس


1,173,000

  ریال

طرح آذرخش سه گرم سفید


1,073,000

  ریال

طرح آذرخش سه گرم قهوه ای


1,073,000

  ریال

طرح آذرخش چهار گرم قهوه ای


1,228,000

  ریال

پک هدیه آذرخش چهار گرم سفید


1,228,000

  ریال

پک هدیه ارغوان


2,844,000

  ریال

پک هدیه الماس


2,034,000

  ریال

پک هدیه حافظ


2,135,000

  ریال

پک هدیه آریا


3,719,000

  ریال

پک هدیه رویال


2,044,000

  ریال

طرح زمرد 6 مثقال


6,044,000

  ریال

زعفران سه گرم ویژه


924,000

  |  

693,000

  ریال

زعفران شش گرم ونوس


1,714,000

  |  

1,278,000

  ریال