زعفران 0.5 گرم پاکتی


115,000

  |  

93,000

  ریال

زعفران 1 گرمی پاکتی


192,000

  |  

147,000

  ریال

زعفران 1.5 گرمی پاکتی


278,000

  |  

222,000

  ریال

زعفران 2 گرم پاکتی


362,000

  |  

292,000

  ریال

زعفران 3 گرم پاکتی


525,000

  |  

419,000

  ریال

زعفران 4 گرم پاکتی


665,000

  |  

554,000

  ریال

زعفران 0.5 مثقال پاکتی


385,000

  |  

303,000

  ریال

زغفران 1 مثقال پاکتی


750,000

  |  

585,000

  ریال

زعفران 0.5 مثقال جعبه


411,000

  |  

335,000

  ریال

زعفران 1 مثقال جعبه


775,000

  |  

616,000

  ریال

زعفران 2 مثقال جعبه


1,508,000

  |  

1,232,000

  ریال

زعفران 3 مثقال جعبه


2,220,000

  |  

1,822,000

  ریال

زعفران 5 مثقال جعبه


3,655,000

  |  

3,007,000

  ریال

زعفران 1 گرم خاتم


348,000

  |  

289,000

  ریال

زعفران 2 گرم خاتم


582,000

  |  

456,000

  ریال

زعفران 3 گرم خاتم


826,000

  |  

641,000

  ریال

زعفران 0.5 گرم آذین


172,000

  |  

140,000

  ریال

زعفران 1 گرم آذین


328,000

  |  

228,000

  ریال

زعفران 2 گرم آذین


515,000

  |  

395,000

  ریال

زعفران 3 گرم آذین


740,000

  |  

564,000

  ریال

زعفران 1 گرم گوهر


353,000

  |  

216,000

  ریال

زعفران 2 گرم گوهر


518,000

  |  

376,000

  ریال

رعفران 4 گرم گوهر


995,000

  |  

707,000

  ریال

زعفران 0.5 گرم قوطی


145,000

  |  

111,000

  ریال

زعفران 1 گرم قوطی


208,000

  |  

164,000

  ریال

زعفران 2 گرم قوطی


384,000

  |  

308,000

  ریال

زعفران 3 گرم قوطی


559,000

  |  

454,000

  ریال

اسپری زعفران


464,000

  |  

286,000

  ریال

گرد زعفران یک مثقال


148,000

  ریال